Wat is Domotica?

Een verzamelnaam voor het automatiseren van aspecten in en om de woning,
ook wel woontechnologische voorzieningen genoemd, die tot een samenhangend geheel worden geïntegreerd.
Domotica is een elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van de bewoners en dienstverleners.
In een Domotica woning worden communicatie, ontspanning, zorgtaken en andere huiselijke bezigheden door elektrische apparaten en netwerken gemakkelijker gemaakt. Dit lijkt beangstigend maar is het totaal niet.
Het kan alle toepassingen om functies te besturen overnemen dankzij de uitgebreide elektronica (verlichten, ventileren, verwarmen etc.) en tevens alle diensten uit de woonomgeving gebruiken (telefoneren, alarmeren, televisie kijken et cetera). Dit gebeurt op elke plek en op elk tijdstip dat het de bewoner past, met een gemakkelijke bediening en desgewenst op afstand.
DOMOTICA
Doel van Domotica is:
· comfort, met functies als op afstand
bedienbare verlichting, zonwering en
nachtoriëntatie verlichting;
· veiligheid, met functies als brand- en
inbraakalarmering;
· zorg, met functies als personenalarmering,
elektronisch toegangssysteem en
beeld/spraakverbinding tussen bewoner en
hulpverlener;
· energiebesparing, met functies als warmte-
en waterbesparing.
Inleiding
Het aanbieden van de hierboven genoemde functies is afhankelijk van wat de bewoner nodig of wenselijk acht. Een gezond mens zal waarschijnlijk iets anders vragen dan iemand die zorg nodig heeft. De techniek moet daarom flexibel zijn en niet standaard in de woning worden aangebracht. Wel moet de woning voorbereid zijn op de inzet van technologie.
Van vraagsturing en vraaggericht werken blijkt echter slechts minimaal sprake te zijn.
Ook de gebruiksvriendelijkheid van de apparatuur zelf laat te wensen over.
Domotica wordt voornamelijk toegepast in woon- of zorgsystemen en weinig in zelfstandige woningen in de wijk. Domotica zou een belangrijk middel kunnen zijn om mensen langer thuis te laten wonen, maar wordt in dat opzicht (nog) maar weinig toegepast.
Verschillende soorten van toepassing
· Personenalarmering en toegang tot de woning
Personenalarmering is de schakel tussen de bewoner (woning) en alarmopvang (centrale). Steeds vaker wordt professionele alarmopvolging ingezet. Bij professionele alarmopvolging moet de hulpverlener toegang tot de woning krijgen en in veel gevallen ook tot het wooncomplex. Om dit te realiseren hebben (thuis)zorgorganisaties vaak veel sleutels in beheer. Deze sleutels worden bewaard in zogenaamde sleutelposten in de wijk. Hulpverleners moeten hierdoor veel en vaak heen en weer reizen tussen sleutelpost en de woning van de klant. Toegangssystemen kunnen een oplossing bieden voor dit zogenaamde sleutelprobleem.
Het gaat niet om de technologie alleen. Het oplossen van het sleutelprobleem door middel van technologie staat en valt met afspraken over de wijze waarodeze technologie gebruikt wordt, zoals procedures, inzet centrale en protocollen.

Toegangssystemen geven bewoners vooral een veilig gevoel omdat een hulpverlener snel de woning binnen kan op het moment dat het nodig is. De hulpverlener kan met een toegangssysteem op eenvoudige wijze de woning betreden zonder over veel sleutels te hoeven beschikken. Het verhoogt het gevoel van veiligheid omdat sleutel(s) van cliënten niet meer in het bezit zijn van de (thuis)zorgorganisatie.
· Langer zelfstandig thuis wonen met technologie
Personenalarmering en een (elektronisch) toegangssysteem worden veelal toegepast als onderdeel van een totaalpakket om het langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken. In een dergelijk pakket zijn meerdere functies min of meer willekeurig opgenomen. Er is weinig aandacht voor de verschillende aspecten waaraan technologie een bijdrage kan leveren. Het gaat dan om aspecten als veiligheid, comfort en zorg. Vaak wordt de technologie standaard aangeboden en is er geen keuze mogelijk of bestaat de keuze uit het aan- of uitzetten van de functie.
De functies die toegepast zijn, zijn vooral gericht op zorg en veiligheid. Dit spreekt mensen die (nog) gezond zijn niet aan.

Naast woontechnologie zijn ook de woning zelf en andere technologie oplossingen belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen wonen.
De woning moet zo zijn opgezet dat er voldoende ruimte en een gebruiksvriendelijke indeling is. Naast het inzetten van geavanceerde technologie draagt ook het inzetten van hulpmiddelen en handige producten bij aan het zelfredzaam leven van mensen.
· Techniek
Het kiezen van de juiste techniek is erg moeilijk. Er is veel op de markt; veel verschillende systemen waarmee diverse functies te realiseren zijn. Ook de kosten lopen nogal uiteen. In de praktijk blijkt echter dat deze systemen (apparaten) vaak niet op elkaar zijn afgestemd. Dit levert problemen op.

Apparatuur is vaak niet gebruiksvriendelijk. Veel gebruikers hebben moeite met het bedienen van de apparatuur. Sommige apparaten hebben vele verschillende knopjes. Soms zijn knoppen niet leesbaar door de kleine lettertjes. Of apparaten of schakelaars zijn te hoog geplaatst. Of lijkt een schakelaar op een gewone lichtschakelaar. Het is wenselijk dat verschillende apparaten onderling gekoppeld kunnen worden en met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast is het van groot belang dat vooraf duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Gebruiksvriendelijke apparatuur zorgt er voor dat bewoners de apparaten op een eenvoudige en gemakkelijke wijze kunnen gebruiken. Ontwerpers houden veelal alleen rekening met de gemiddelde, mobiele, vitale mens. Terwijl ook andere mensen, zoals minder mobiele mensen, van deze apparaten gebruik moeten maken. Ontwerpers moeten dan ook rekening houden met de diversiteit van de gebruiker. Door het uitvoeren van gebruiksonderzoek (inzetten van gebruikers in de ontwikkelfase en/of testfase) ontstaan gebruiksvriendelijke producten die door een grote groep mensen gebruikt kunnen worden.

Het is belangrijk dat (potentiële ) gebruikers of bewoners weten hoe een apparaat werkt en hoe het bediend moet worden. Dit kan op verschillende manieren: door het geven van instructie (persoonlijke uitleg) in de eigen woning of in een demonstratiewoning, aan de hand van een handleiding of een videoband. Sommige mensen hebben vaker dan één keer en meerdere vormen van instructie nodig.
Wilt u graag inzicht hebben in de infrastructuur en een deskundig en onafhankelijk oordeel krijgen over de wijze waarop veranderingen moeten worden gerealiseerd of nieuwe diensten beschikbaar moeten worden gesteld? Een Quick Scan geeft inzicht in de huidige en toekomstige kenmerken en eisen waaraan de infrastructuur en Domoticabeleid moet voldoen.
Management & Projectsupport kan u o.a. van dienst zijn bij het opstellen van een ontwerpplan en het selecteren, aanvragen en vergelijken van offertes. We leveren hierbij de volgende dienstverleningen:
· in samenwerking uw zorgvisie koppelen aan de toepassingsgebieden van Domotica;
· opstellen van uw functioneel ontwerp & begeleiding naar definitief ontwerp;
· begeleiding bij de selectie van de juiste ICT / Domotica leverancier;
· begeleiding bij de functionele en technische keuzes van uw ICT infrastructuur;
· offerte(s) aanvragen en bewaken bij hoofdaannemers en leveranciers;
· beoordeling van offertes, kostenramingen en calculaties;
· uitbrengen van gunningsadvies en totaal rapportages met begeleiding.